ظهور پُست نِئو رُمَنس

تنها چیزی که از کالیفرنیا باید می دیدم و خیلی هم با دقت دیدم اتوبان هایش بود۰  آن پل های طبقاتی غول آسا بر روی اقیانوسی آرام  که شهر به شهر را به هم وصل می کنند شاهکاری بی نظیرند۰امروز برای یکی از دوستانم از پلهای کالیفرنیا می گفتم تند و تند هم می گفتم  آن هم در کویین وِست۰ انگارContinue reading “ظهور پُست نِئو رُمَنس”

هر شو له دوریت فره هولمه

تمام امروز به نگاه مادرم فکر می کردم شاید درست مثل او نگاه می کردم نگاهم به نگاهش گیر کرده است گره می خورد و در یک نقطه در فاصله ای از بی زمان یکی می شود۰ژولیت چقدر من به تو شبیه شده ام درست مثل شباهت تو به شریفه مادرت زیر پنکه ای کهContinue reading “هر شو له دوریت فره هولمه”

درست مانند سورئالیست ها

پرسیدم چرا باید باور کنم دوستم داری گفت: چرا باید باور کنی اصلا؟ پرسیدم فکر می کنی دوباره با هم خواهیم بود گفت: اگربشود۰منفی شانزده خیلی سرد بود برای راه رفتن در برف از اسپاداینا تا بلور ٬فردا هم باید بروم پس فردا و روزهای بعد٬یک ماه  هم وقت دارم از امروز تا خانه جدیدContinue reading “درست مانند سورئالیست ها”

اینجا خرداغ می کنند تا آلو خیس بخورد

روی دیوارش نوشتم خوش به حالت که داری می ری ایران چند دقیقه بعد اینباکس کرد که بلورآلو تو دهنت خیس نمی خوره٬ امروز هم وقتی صبح از خواب بیدار شدم دیدم  نوشته بود: از این وَرا بوی برگشتن می آد بلور یا خر داغ می کنن؟ از وقتی رفته است نروژ برای تمام کردن فوق دومش به یک زبان کُد رسیدهContinue reading “اینجا خرداغ می کنند تا آلو خیس بخورد”

مها جرت دولا دلا نمی شه

گاهی هم دوازده سال در ده روز تمام می شود انگار به زمان متفاوتی رفته بودم هیچ کس و هیچ چیز رو نمی شناختم. آمریکای ۲۰۱۳ وقتی ۲۰۱۰ برای اولین بار اومدم تورنتو اینقدر متفاوت و بی گانه نبود۰ فضای لس انجلس درست مثل سریال گلکسی کواِست بود۰ حالا تازه می فهمم که چراهروقت اون سریال شروعContinue reading “مها جرت دولا دلا نمی شه”

۲۳ دسامبر

شبیه ترین فرد به من که می نویسم بدون شک آهنگساز’ کامپوزر’ است. کلمه ها را درضرب آهنگ برای اجرا در یک متن هدایت می  کنم جوری که مثلاً هیچ فردی از گروه حرف ها و کلمه ها درجه  میزان صدای خود را در ارتباط با سایر حرف ها و کلمه ها بسیار بلند و یا بسیار کوتاه عرضه بدارد یاContinue reading “۲۳ دسامبر”