سوژه ی پایان ه یک نامه که تمام نمی شود

.اُبژه ها از آنچه در عکس هایم می بینید به شما نزدیک ترند

بلوردِسابجِکتیو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: