روز جهانی قیمه بادمجان

خب تا ساعت پنج غذا نخوردم می خواستم خورشت قیمه بادمجان درست کنم همین که بیرون غذا نخوردم خودش نشانه خوبی بود پیازها را که خورد میکردم خیلی به مغزم فشار آوردم هیچ کس را نمی شناختم که قیمه بادمجان دوست نداشته باشد گوشتش را که می شستم یادم افتاد قیمه بادمجان خاطره عشقی پر شور را برایم تداعی می کند. نه این که می خواست قیمه بادمجان را با هم تجربه کنیم می خواست یاد بدهد می شود گاهی هم به سآدگی درست کرد و مزه اش را زیر دندان چشید و به یاد سپرد. مایع که به دمای جوش می رسد تازه می توانید بوی قیمه بادمجان راحس کنید برای من بوی معشوق مخفی را می دهد بهترین بویی که تا به حال چشیده ام٬ درواپسین دمای جوش حتی حاضرم خائن بمیرم اما خورشت قیمه بادمجان را بخورم اصلا اگر دست من بود روز قیمه بادمجان را به تقویم فارسی اضافه می کردم. خوب دنیا کمی عوض شده است اصلا تقویم هم نمی خواهد مثلا هر سال بیستم بهمن تصمیم می گیریم قیمه بادمجان درست کنیم همه با هم٬ با ماهیچه تجربه شخصی من بهترین بوده است البته به انتخاب شما هم بستگی دارد۰

۰بلوردِتورنتونین

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: