همان بهشتی را وعده می دهند که حتی خلبان هم می تواند در آن دیوانه باشد

“همان بهشتی را وعده می دهند که حتی خلبان هم می تواند در آن دیوانه باشد”

یک: مایکل روان پزشکم امروز آنقدر استرس داشت که هر ده دقیقه برای رفتن به دستشویی عذرخواهی می کرد و از اتاق بیرون می رفت پرسیدم مایکل چیزی شده؟ گفت دارد خانه اش را می فروشد وقتی گفت دارد خانه اش را می فروشد اشک در چشمانش جمع شد تمرکزش را کامل از دست داده بود گفتم پس من امروز زودتر میرم تو هم به کارت برس.گفت “تنکس فور یور آندرستندینگ” تشکر کرد برای شعور من اما من عصبانی شده بودم از بیشعوری دکترم و مدام داشتم تو دلم می گفتم “یو آراَن اَس هول مایکل”

دو: از صبح دارم گوگل می کنم ببینم مگر می شود در کابین خلبان فقط دو نفر باشد ،بدتر این که خلبان عذر خواهی کند بلند شود برود دستشویی ،وقتی برگردد با در قفل شده ی کابین مواجه شود آن هم در سال ۲۰۱۵

سه: در تاریخ معلم هایی بودند بی شک هنوز هم هستند همان دسته که به نام مداد و کاغذ کتک میزنند

پ.ن اینستاگرام هویت دختری را از روی وب سایتش به راحتی حذف کرد،جرم دختراین بود که از لکه خونی که به شلوارش پس داده بود در آینه عکس گرفت

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: