داد زد که اینا چی بود برای من نوشتی؟

پاکت نامه را باز کردم مُهرو تمبر ایران خورده بود ؛اُردیبهشت ۹۳،نمی تونم بگم چند خط بالاتر چه چیزی نوشته بود،بغض کردم ،چند خط پایین ترنوشته بود ؛ایده آل ینی آفریدن آن چه که در ذهن است نه آن چه که واقعیت دارد.خندیدم

Published by boolour

You don't know me from the wind you never will, you never did

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: