هالیوود اِندینگ

با دوستم وارد پمپ بنزین شدیم در لوس اَنجلس پمپ بنزین بعد از ساعت ۹ می تواند شما را با هفت تیر کشی به هالیوودی ترین بعد از ساعت ۹تان  ببرد به همین دلیل کرکره باجه گاه وسط پمپ بنزین پایین کشیده شده و شما اگر بخواهید چیزی بخرید یا دلار بنزین را آنجا پرداخت بکنید با آدمی پشت هفت لایه شیشه ضد گلوله مواجه می شوید، البته با حفظ بودن کد پستی به وسیله کردیت کارت به جز شخص پمپ به برخورد دیگری نیازمند نیستید. در ایالات متحده حفظ دو چیز از واجبات می باشد،یک شماره سوشیال سکیوریتی که معادلش همان شماره کارت ملی ست دوکد پستی، اما “یک” مهمتر است یک را گاهی هنگام ورود به توالت های عمومی هم از شما میپرسند. من اما نه یک را حفظ می شوم نه دو را همیشه با همان هفت لایه ضد گلوله برخورد می کنم،یک چیز دیگر هم یادم افتاد در لوس اَنجلس،اسپاَنیش زبان دوم است درست مثل فرانسه در کبک اما چون کالیفرنیا ایالت سوپر دموکراتی ست اسپانیش را به زور در چشتان فرو نمی کنند،پشت هفت لایه ضد گلوله همه اسپاَنیش را مثل  بلبل حرف می زنند،اما من گفتم:  باجه ۷ فیفتین دالِرز و برگشتم کنار ماشین لوله را کردم توی سوراخ ماشین دستگیره را فشار دادم کار نمی کرد دوستم حالا کامل از ماشین پیاده شده بود دوستم سال هاست که در لوس اَنجلس زندگی می کند اما اصلا رانندگی نمی کند نمیدونم چرا جوگیر شده بود که می تواند کمک بکند به هر حال او هم ماشه را فشار داد بنزینی در نمیرفت…ایکدفعه از بلند گوها صدای بلندی با لهجه اسپاَنیش اومد،صدا می گفت دستی را بکشید بالا من و دوستم خیره به هم داشتیم فکر می کردیم کدوم دستی صدا دو باره و سه باره و هفت باره می پیچید که احمق ها دستی را بالا بکشید ناگهان کرکره ها بالا رفت و خوزه از هفت لایه ضد گلوله گذشت خودش را به ما رسانید و دسته ای را که لوله حالا دیگر به جای اینکه روی آن باشد در دستان من و دوستم بود بالا زد خندید برگشت به پشت  همان هفت لایه۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: