توتم‌ باوری

اگه باید هیچوقت حرف نزم از نباید هام و تابوهام…پس کی می فهمه من کیَم؟

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: