تنها صدای آی فون است که می ماند

اولین بار است که از نوشتن می ترسم،گفتم من که به معجزه باور نداشتم،ساعت هاست که دارم به خودم می پیچم،انگار که یکجوری گفت اِقراء من هم مدام می گفتم آی کَنت گفت حالا که لج می کنی پس نخون،درسته بخور بره… آیه فرستاد هضم کردی؟ درست شبیه تو است،مگه نه،بدبخت عاجزی از خوندن هنوز؟ندا آمد خاک بر سرت داری می نویسی؟صدا آمد یو هَو ریچد دِ وُیس میل بآکس آو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s