حتما راجِرز دروغ می گوید

گفتم بیا اِسکایپ کنیم،گفت اینترنتم قطعِ ه خیلی هم خسته ام می خوام زود بخوابم.”زنگ زدم راجِرز یادش رفته بود یکسال گذشته یک سوم من تو اون خونه وقت گذرونده…” راجرز شماره و آدرس و گرفت گفت اینترنت هیچ مشکلی ندارد،حالا من موندم و شبی که صبح نمی شود وشکارچی و سکوت و تکرار سری رو به موقع نَنهادن وصدای جیرجیرِ استخونهام

امشب ماه در جبل الطارق ظهور نمی کند

لعنتَ ت می کنم حق

زان سان که بمیرم

حق آهای حق

جواب می دهی؟

با تواَم حق می شنوی؟

تجزیه ام کن یا کَهف

هزاربار،تجزیه اَم کن

مُف لِه  کن

آهای حق یاغی کن بغض را

که پیوند مولکولی نمی خواهد

آهای حق هزاران صنعت و فن ساختی

برای اَجَل

آهای حق درجبل الطارق ماه دیگر ظهور نخواهد کرد هرگز

هرگزهرگزهرگز

هیچ هیچ هیچ

ماه ماه ماه

ش۰ب کالیفرنیا ۷ ژوئن

برای کِلَریسا دِرایو

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: