شکسته بندی

در لغت نامه دهخدا آمده است که جا اُفتادن یعنی بجای خود قرار گرفتن  استخوانِ ازجای بشده،من همان استخوانِ بشده ام،کوفته نیستم که جا بیفتم استخوانِ شکسته ام که باید به جای اولش  برگردد۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: