ثابت جهانی اِکس هاوستِدها

.استهلاك عبارت است از كاهش طولی پُست در اثر رفت و آمد عرضی در ارتفاع برف با در نظر گرفتن  ثابت آووگادرو در یک مقدار ماده ،که یک مول از بلور را تشکیل می‌دهد

بلور دِ مُست اِکس هاوستِد

Published by boolour

You don't know me from the wind you never will, you never did

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: