اسم فامیل: بلورچی

به پدرم گله کرده اید که چرا نوشته ام فامیل بلورچی!زنگ زده اید که مثلا احوالش را بپرسید یا خبری بدهید که دل برادرتان را شاد کنید.درست دیده اید نو شته ام بلورچی اما برای من بلورچی یعنی اسمِ فامیلم که یک حقیقت مجازی است۰شَبحی ست حقیقی ترو حتی نزدیک تر ازخودم به تنم۰ پدرم را طعمه لذیذی کردید برای شکارشیرین تان.” اول”: یادتان رفت که شکارچی هم گاهی شکار می شود. شش ساله بودم وقتی بمب روی کلاس اول مان می بارید و هفت ساله بودم وقتی روی کلاس دوم مان. با آزاد مهربا صمیمی آن دو نفرکه برای اَبد حقیقت اسم فامیلشان معلم است وقتی بارش بمب ها را از پنجره کلاس نگاه می کردم داد می زدند: بلورچی از جلوی پنجره بیا کنارو من همان جا بود که بلورچی را شناختم هردوبار. اصلا اسم فامیلی که برای خودم نجوشد می خواهم سر سگ درآن بجوشد.” دوم”: بعد از چهل سال زندگی درغرب  یادتان رفت بلورچی من بودم بمب بود جنگ هم  بود تهران بودم. بلورچی بزرگ شد٬ بلورچی کنکور داد ٬بلورچی دانشگاه رفت ٬بلورچی عاشق شد، بلورچی مهاجر شد٬بلورچی جداشد حالا بلورچی می نویسد حقیقت یا مجاز فرقی نمی کند ، گفته بودید آزادی قلم اینجا دام ندارد مگر نه اینکه برای آزادی مهاجرت کرده اید پس صدایتان چرا می لرزد؟  درس اول: اسم -شیرین  درس دوم:اسم فامیل- بلورچی

بلوردِتورنتونین

One response to “اسم فامیل: بلورچی”

  1. اصلا فکر نمی کردم که یه شیرین کلوچه به این قشنگی بنویسه!

Leave a Reply to Anahita Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: