آیفونِ دیگه

خوب فرق بزرگ اِستیو جابز با بقیه:  وقتی آیفونِ تو خورد می کنی المثنی “آکبند ش” و بهت میده با هشتاد درصد تخفیف

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: