۲۳ دسامبر

شبیه ترین فرد به من که می نویسم بدون شک آهنگساز’ کامپوزر’ است. کلمه ها را درضرب آهنگ برای اجرا در یک متن هدایت می  کنم جوری که مثلاً هیچ فردی از گروه حرف ها و کلمه ها درجه  میزان صدای خود را در ارتباط با سایر حرف ها و کلمه ها بسیار بلند و یا بسیار کوتاه عرضه بدارد یا ندارد. قصد و هدف م ارائه آهنگی است که آن را به‌ عنوان واحدی کل و متحد بازبشناسید و تا حد امکان آن را با اهداف و مفاهیم ذهنی خودم  (نویسنده) هماهنگ می کنم۰

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: